Fiscale voordelen

Op grond van de Arbeidsomstandigheden wet 1998 moet de werkgever een zo goed mogelijk arbeids omstandigheden en ziek teverzuimbeleid voeren. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om een ARBO-plan op te stellen, waarvan de stoelmassage in rede lijkheid deel uitmaakt, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten als stress, burn-out en rsi/cans klachten.
Stoelmassage en belasting voordeel
Financiele voordelen en mogelijk
heden
1. Kosten van de stoelmassage zijn af trekbaar voor de werkgever. Als on der deel van het arbobeleid kan een werk gever besluiten aan de medewerkers de moge lijkheid te bieden om periodiek deel te nemen aan een stoelmassage. Met ingang van de nieuwe werkkostenregeling 2011 wordt dat door de belastingdienst zonder verdere voorwaarden als een vrije verstrek king beschouwd en is aftrekbaar van de loonbelasting
2. BTW Stoelmassage aftrekbaar
Tevens kan de in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de  omzetbelasting. Voor over heidsinstanties is de BTW in enkele geval len (gedeeltelijk) terug te vorderen.
3. Kosten van de stoelmassage voor rekening van medewerker.
4. Ontvangst EU- subsidie
Door de overheid worden EU-subsidies aan bedrijven en instellingen toegekend voor massagepilots op de werkplek, met het doel het ziekteverzuim terug te dringen. De subsidie kan oplopen tot 100% van de kos ten. Het traject van een subsidieaanvraag wordt echt rendabel bij een groot aantal periodieke massages. Dit in verband met de complexiteit en duur van een aanvraag.
ARBO-verstrekking
Als bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig hebben en de werkgever schakelt daartoe een gespeciali seerd massagebedrijf in, is er sprake van een vrije ARBO-verstrekking, mits er wordt voldaan aan enkele voorwaarden.
1. Werkgever heeft een ARBO-plan.
2. De stoelmassage maakt in redelijkheid
    deel uit van dat ARBO-plan.
3. De stoelmassage vindt tijdens werktijd
    plaats.
4. De werknemer is geen eigen bijdrage
    verschuldigd.
5. Er is geen sprake van een aanmerkelijke
    privébesparing voor de werknemer.
Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, behoren de kosten van de stoel massage tot het loon (eventueel vermin derd met een werknemersbijdrage). Voor meer informatie zie de website van de be lastingdienst.
2. BTW is volledig verrekenbaar met voorbelasting
De werkgever die de stoelmasseur betaalt voor haar diensten, heeft op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van voorbelasting. Deze voorbelasting betreft de 21% BTW die over de diensten van de stoelmasseur en de eventuele reiskostendeclaratie wordt betaald. Non profit organisaties kunnen de massages in mindering brengen op hun loonheffing. (Semi-) overheidsinstellingen, die zijn vrijgesteld van BTW heffing kunnen de BTW terugkrijgen van het BTW com pensatiefonds. Voor meer informatie zie de website van het Ministerie van Financiën: www.minfin.nl.
Met ingang van 1 januari 2011 treedt de werkkostenregeling 2011 in. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belas tingdienst die de vergoedingen en verstrek kingen aan uw personeel regelt. De werk kostenregeling 2011 brengt ingrijpende ver anderingen met zich mee.
In de nieuwe regeling van de belasting dienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,4% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer nood zakelijk om deze vergoedingen per werk nemer bij te houden, dan kan bedrijfsbreed.
Een stoelmassage wordt in de werkkosten regeling 2011 gezien als arbovoorziening. Arbovoorzieningen behoren tot de ‘nihil’ waardering en gaan niet ten koste van het forfait van 1,4%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers. Ook kan aan werkne mers de mogelijkheid worden geboden om met brutoloon stoelmassages aan te schaf fen.
Stoelmassage is onder de volgende voor waarden een vrije ARBO-verstrekking:
Wanneer een bedrijf de inzet van bedrijfs massage opneemt in een ARBO-plan geeft het de volgende mogelijkheden:
1. Kosten stoelmassage zijn aftrekbaar
De kosten voor stoelmassage zijn volledig aftrekbaar van loon en vennootschapsbelas ting.
Als werkgever kunt u medewerkers de mogelijkheid bieden om op eigen kosten deel te nemen. De ruimte wordt dan door uw organisatie ter beschikking gesteld. De kosten kunnen worden voldaan via de loonadministratie van uw organisatie. Met de werkkostenregeling 2011 zijn de mogel lijkheden hiervoor door de belastingdienst verruimd. Indien de kosten via de loonad ministratie worden betaald, dan kunnen deze voor de medewerker aanzienlijk lager uitvallen.
Stoelmassages vallen
ook in 2017 onder de
ARBO voorzieningen
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van de belastingdienst moeten de voetreflex en stoelmassages
in redelijkheid deel uit maken
van een arboplan.
Je hebt als werkgever een arboplan.
De massages maken in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.
De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.
Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.
MassageWork helpt je graag verder om onze diensten op te nemen in je arboplan en informeert je over de ins en outs. Neem vrijblijvend contact op voor meer infomatie.

Veranderingen in 2015 (WKR)

Als er niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt, maar gaan dan wel ten koste van de 1,2% vrije ruimte in de werkkostenregeling. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.
Met ingang van 1 januari 2015 is voor alle werkgevers de werkkostenregeling verplicht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel regelt. Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt aan een werknemer wordt in eerste instantie tot het loon gerekend. Ook als het gaat om het vergoeden van kosten! In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag je als werkgever je personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is dus niet langer meer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dan kan nu bedrijfsbreed.
Wij helpen je graag verder
Kosten stoelmassage beduidend goedkoper
De overheid stimuleerd het bedrijf zorg te dragen voor gezonde werknemers.

Heb je als werkgever een arbo
plan dan vallen de werkelijke kosten een stuk lager uit voor de stoelmassages.
Fiscale voordelen
De overheid stimuleert werkgevers om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers. Stoel en reflexzonemassage maken deel uit van deze investeringen die voor 100% als bedrijfskosten mogen worden opgevoerd. De werkelijke kosten van de stoelmassages zullen hierdoor een stuk lager uitvallen. Stoelmassages behoren tot de ‘nihilwaardering'. Het werkkostenregeling forfait blijft op deze manier onbelast, zodat 1,2% van de totale (fiscale) loonsom volledig kan worden benut. De kosten voor stoelmassages registreert je als eindheffingsloon. De BTW is als voorbelasting aftrekbaar van de omzetbelasting. De belastingdienst stelt echter een aantal voorwaarden. Deze zijn:
O N T S P A N N I N G  E N  V I T A L I T E I T
Logo-massagework
© Copyright 2017 MassageWork.nl    Algemene Voorwaarden
treatwell-logo-oranje
Ma. - Vr.    10.00 - 21.00
Zaterdag.  10.00 - 18.00  
Zondag.     Gesloten
INFORMATIE
OPENINGSTIJDEN
MassageWork.nl
1069 ZJ Amsterdam
06 122 383 26
bart@massagework.nl
NL33INGB0004863297
KvK 58112561
REVIEWS
Lees wat anderen
schrijven over onze
behandelingen
GA DIRECT NAAR