Na statistische analyse van de onderzoeksgegevens blijkt uit dit onderzoek:
Uit het onderzoek naar de samenstelling van het bloed van de mensen die regelmatig een massage hadden ondergaan, bleek dat er een duidelijke toename van lymfocyten was. Dit zijn witte bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van schadelijke invloeden van buitenaf. Ze zorgen voor het goed functioneren van het immuunsysteem. Ook bleek dat na een massage het cortisol niveau afnam. Cortisol wordt ook wel het stress hormoon genoemd, omdat het vrijkomt bij  elke vorm van stress zowel fysiek als psychologisch. Daarnaast constateerde men een duidelijke afname van het antidiuretisch hormoon. Dit hormoon speelt o.a. een rol bij agressie en bij de regulatie van bloeddruk en lichaamstemperatuur. Als laatste concludeerde men dat het niveau van het hormoon oxytocine steeg naar aanleiding van de aanrakingen tijdens de massage. Dit hormoon zorgt voor geborgenheid, veiligheid en liefde. Samengevat kunnen we stellen dat een massage het immuun systeem verbetert.
Massages werken als een medicijn. Vaak heeft men een aantal sessies nodig voordat de behandeling aanslaat! Diverse onderzoeken wijzen aan dat de beste resultaten geboekt worden door regelmatig te behandelen. Het is gebleken dat massages na ongeveer 3 a 4 behandelingen beginnen te werken waardoor klachten verminderen en in 32% van de gevallen zelfs niet meer terugkomen! Een belangrijk aspect hierbij is dat de klant bij aanvang regelmatig moet worden behandeld voor het beste resultaat. Geadviseerd wordt in het begin een maal per week, wat in een later stadium kan worden afgebouwd. Onderstaande onderzoeken tonen wetenschappelijk het bewezen effect van massages aan.                                        
Top 4 onderzoeken 
Zesentwintig volwassenen kregen geduren de vijf weken, twee keer per week een stoelmassage van een kwartier. Een con trolegroep van vierentwintig volwassenen werd gevraagd om zich gedurende vijftien minuten te ontspannen in de massage stoel. Dit gedurende vijf weken, twee keer per week. Op de eerste en de laatste dag van het onderzoek werden er EEGs ge maakt: voor- tijdens en na de sessie. Aan vullend hierop werd voor en na iedere ses sie hun alertheid, hun gemoedstoestand en hun angstniveau vastgesteld aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. Bo vendien werd voor en na iedere sessie het cortisolniveau vastgesteld. Aan het begin van iedere sessie werden gestandaardi seerde gegevens vastgelegd over belangrij ke levens gebeurtenissen en werkstress.
• De groep die stoelmassage ontving liet een toename zien van de snelheid en accu ratesse waarmee bepaalde gestandaardi seerde werkzaamheden na de massage worden uitgevoerd. Bij de controlegroep vond er geen verandering plaats m.b.t. de snelheid en accuratesse waarmee dezelfde werkzaamheden werden uitgevoerd.
Massagetherapie reduceert angst en verandert het EEG patroon van alertheid. Wetenschappelijk onder zoek uitgevoerd door het TRI, Universiteit van Miami, medische faculteit. Field et al. 1996. Neuroscience Vol 86 pp.197205.
Massages werken als een medicijn; men heeft vaak een aantal behandelingen nodig voordat de massages aan slaan! Uit onder zoek en ervaring is gebleken dat massages na ongeveer 3 behandedelingen beginnen te werken waardoor de klachten verminderen en in 32% van de gevallen zelfs niet meer terugkomen.
Massages leveren een effectieve
bijdrage aan het lichaam
Uit het onderzoek naar de samenstelling van het bloed van de mensen die regel matig een massage hadden ondergaan, bleek dat er een duidelijke toename van lymfocyten was. Lymfocyten zijn een type bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van schadelijke invloeden van buitenaf. Ze zorgen voor het goed func tioneren van het immuun systeem. Ook bleek dat na een massage het cortisol niveau afnam. Cortisol wordt ook wel het stresshormoon genoemd, omdat het vrij komt bij  elke vorm van stress zowel  fysiek als psychologisch. Daarnaast was er ook een duidelijke afname van het antidiuretisch hormoon. Dit hormoon speelt o.a. een rol bij agressie en bij de regulatie van bloed druk en lichaamstemperatuur. Samengevat kunnen we stellen dat een massage het immuunsysteem verbetert.
63% van de mensen constateert een afname in RSI klachten
Het klachtenniveau daalt gemiddeld met 52% bij alle mensen
67% van de mensen constateert een afname in spanningsklachten
Het klachtenniveau daalt gemiddeld met 59%
Effecten waren al merkbaar na 3 stoelmassages
Bij 30,4% van de deelnemers zijn alle RSI klachten verdwenen
79,9% constateert een toename concentratievermogen
87,5% constateert een afname in spanningsklachten
Top 4 onderzoeken
Onderzoeksresultaten Universiteit van Maastricht
63% van de mensen constateert een afna me in RSI klachten
Het klachtenniveau daalt gemiddeld met 52% bij alle mensen
67% van de mensen constateert een afna me in spanningsklachten
Het klachtenniveau daalt gemiddeld met 59%
Effecten waren al merkbaar na 3 stoelmas sages
Onderzoeksresultaten Joy Fang
Bij 30,4% van de deelnemers zijn alle RSI klachten verdwenen
79,9% constateert een toename concentra tievermogen
87,5% constateert een afname in span ningsklachten
Onderzoeksresultaten Drs. F. de Bres-
ser, Dr. J. Joling en Dr. I. Houkes
Psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat waren beduidend verminderd.
Samenvatting van het onderzoek uitgevoerd in 1996 door Tiffanny Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Naw rocki and Alex Concalves.      
Massage therapie reduceert angst en ver andert het EEG patroon van alertheid. We tenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het TRI, universiteit van Miami, medische faculteit. Field et al. 1996. Neuroscience Vol 86 pp.197205.
Zesentwintig volwassenen kregen gedurende vijf weken, twee keer per week een stoelmassage van een kwartier. Een controlegroep van vierentwintig volwassenen werd gevraagd om zich gedurende vijftien minuten te ontspannen in de massagestoel. Dit gedurende vijf weken, twee keer per week. Op de eerste en de laatste dag van het onderzoek werden er EEGs gemaakt: voor, tijdens en na de sessie. Aanvullend hierop werd voor en na iedere sessie hun alertheid, hun gemoedstoestand en hun angstniveau vast gesteld aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. Bovendien werd voor en na iedere sessie het cortisolniveau vastgesteld. Aan het begin van iedere sessie werden deze gegevens weer vast gelegd over belangrijke levens gebeurtenissen en werkstress van de persoon.
•  Aan het einde van de vijfde week is de gemoedstoestand van beide groepen even veel verbeterd; het gemeten niveau van werkstress van de groep die stoelmassage ontving is significant lager dan van de con trolegroep. Het betere effect van de groep die stoelmassage ontving in vergelijking met de controlegroep zou gerelateerd kun nen zijn aan de drukstimulatie die onder deel is van de stoelmassage. Huid- en druk stimulatie, gerelateerd aan de EEG patro nen die duiden op alertheid zijn in eerder onderzoek in verband gebracht met een verandering in de parasympathische activi teit die weer in verband gebracht wordt met ontspanning en een verbetering van de intel lectuele prestaties. Verder onderzoek is nodig om de relatie tussen de toegenomen activiteit van de nervusvagus en de cate cholamine spiegel te kunnen verklaren. In verder onderzoek is het belangrijk zicht te krijgen  op de duur van deze effecten. Ten slotte dient de kosteneffectiviteit van stoel massage te worden gedocumenteerd.
Samenvatting van het onderzoek uitgevoerd in 1996 door Tiffanny Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Naw rocki and Alex Con calves.      
 
Onderzoeksresultaten University of
Miami, Touch Researsch Institute
• Het EEG van de groep die  stoelmassage ontving laat een daling zien van frontale alpha en bètakracht. Dit is een indicatie voor een toename van de alertheid en waakzaamheid. Het EEG van de controle groep daarentegen laat een stijging zien van frontale alpha en bètakracht. Dit is een indi catie voor een afname van de alertheid en waakzaamheid.
Na statistische analyse van de onder zoeksgegevens blijkt uit dit onderzoek:
• Een EEG verandering, de frontale delta kracht, verandert bij de beide groepen gelijk;
• Op de eerste dag daalde het cortisolni veau bij de groep die stoelmassage ont ving. Bij de controlegroep was dit niet het geval. Bij latere metingen is de daling van het cortisolniveau ook bij de groep die stoelmassage ontving niet meer waarge nomen.
• Gemeten angstniveaus bij de groep die stoelmassage ontving waren significant lager dan bij de controlegroep terwijl de ge moedstoestand minder depressief was bij zowel de groep die stoelmassage ontving alsbij de controlegroep.
Verbetert je klachten met Nice Touch Massage
Massages werken als een medicijn; men heeft vaak een aantal behandelingen nodig voordat de massages aan slaan! Uit onder zoek en praktijkervaring heeft Nice Touch Massage Amsterdam de beste resultaten geboekt door regelmatig te behandelen! Het is gebleken dat massages na ongeveer 3 a 4 behandelingen beginnen te werken waardoor de klachten zullen verminderen en in 32% van de gevallen zelfs niet meer terugkomen. Een belangrijk aspect is dat de klant bij aanvang 1 a 2 x per week moet worden behandeld voor het beste resultaat!
Top 4 onderzoeken naar het effect van massages
Waarom massages werken
Diverse onderzoeken hebben bewezen dat massages werken! Bij de juiste behandeling zullen veel voorkomende klachten verminderen en in ongeveer een derde van de  gevallen helemaal verdwijnen.
 
 
4. Onderzoeksresultaten Joy Fang
1. Onderzoeksresultaten Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles
2. Onderzoeksresultaten University of Miami, Touch Research Institute
   Het EEG van de groep die stoelmassage ontving laat een daling zien van frontale alpha en bèta kracht. Dit is een indicatie voor een toename van de alertheid/waakzaamheid. Het EEG van de controlegroep daarentegen laat een stijging zien van frontale alpha en bètakracht. Dit is een indicatie voor een afname van de alertheid/waakzaamheid.
Een EEG verandering, de frontale deltakracht, verandert bij de beide groepen gelijk;
   De groep die stoelmassage ontving liet een toename zien van de snelheid en accuratesse waarmee bepaalde gestandaardiseerde werkzaamheden na de massage worden uitgevoerd. Bij de controlegroep vond er geen verandering plaats m.b.t. de snelheid en accuratesse waarmee dezelfde werkzaamheden werden uitgevoerd.        
   Gemeten angstniveaus bij de groep die stoelmassage ontving waren significant lager dan bij de controle groep terwijl de gemoedstoestand minder depressief was bij zowel de groep die stoelmassage ontving als bij de controlegroep.
   Op de eerste dag daalde het cortisolniveau bij de groep die stoelmassage ontving. Bij de controlegroep was dit niet het geval. Bij latere metingen is de daling van het cortisolniveau ook bij de groep die stoel massage ontving niet meer waargenomen.
   Aan het einde van de vijfde week is de gemoedstoestand van beide groepen evenveel verbeterd; het gemeten niveau van werkstress van de groep die stoelmassage ontving is significant lager dan van de controlegroep. Het betere effect van de groep die stoelmassage ontving in vergelijking met de controle groep zou gerelateerd kunnen zijn aan de drukstimulatie die onderdeel is van de stoelmassage. Huid en drukstimulatie, gerelateerd aan de EEG patronen die duiden op alertheid zijn in eerder onderzoek in verband gebracht met een verandering in de parasympathische activiteit die weer in verband gebracht wordt met ontspanning en een verbetering van de intellectuele prestaties. Verder onderzoek is nodig om de relatie tussen de toegenomen activiteit van de nervusvagus en de catecholamine spiegel te kunnen verklaren. In verder onderzoek is het belangrijk zicht te krijgen op de duur van deze effecten en de kosteneffectiviteit van de stoelmassages.
3. Onderzoeksresultaten Universiteit van Maastricht
O N T S P A N N I N G  E N  V I T A L I T E I T
Logo-massagework
© Copyright 2017 MassageWork.nl    Algemene Voorwaarden
treatwell-logo-oranje
Ma. - Vr.    10.00 - 21.00
Zaterdag.  10.00 - 18.00  
Zondag.     Gesloten
INFORMATIE
OPENINGSTIJDEN
MassageWork.nl
1069 ZJ Amsterdam
06 122 383 26
bart@massagework.nl
NL33INGB0004863297
KvK 58112561
REVIEWS
Lees wat anderen
schrijven over onze
behandelingen
GA DIRECT NAAR