Artikel 1. Algemeen
         In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.   Opdrachtnemer: MassageWork; ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder
         nummer 58112561, gevestigd aan de Brisselkerkstraat 2, 1069 ZJ, te Amsterdam.
1.2.   Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met MassageWork aangaat, aan
         opdrachtnemer een opdracht verstrekt of aan wie opdrachtnemer een offerte heeft doen
         toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Definities
2.1.   Aangeboden dienstverlening: die dienst die is vermeld in de overeenkomst met de klant.
         Opdrachtnemer verricht verschillende soorten lichaamsmassages, geeft advies en verricht
         handelingen, ter verbetering van de gezondheid. MassageWork verzorgt diverse
         lichaamsmassages aan huis voor particuliere klanten; bedrijfsmassage en promotie
         massages zoals massages op evenementen, feesten en hotels. De dienstverlening
         vindt zowel plaats in de praktijk van de opdrachtnemer als op locatie.
2.2.   Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van MassageWork.
2.3.   Opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, diensten
         worden verleend door MassageWork.
2.4.   Contract: een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling
         van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door MassageWork.

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes
         waarbij opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook voor opdrachtgever zal verrichten,
         ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
3.2.   Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
         schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden
         van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer
         uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.3.   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
         de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en
         zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter
         vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
         mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt
         genomen.
3.4.   Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden
         verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van
         toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
         andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te
         verlangen.
3.5.   Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
         Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote
         inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.
3.6.   De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod opdrachtnemer
         heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de
         toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van
         een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden. Overeenkomsten worden
         uiteindelijk digitaal vastgelegd.
3.7.   Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden
         aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot
         stand, indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van
         de offerte in te stemmen.

Artikel 4. Offerte
4.1.   Een verstuurde offerte is één maand geldig, afhankelijk van het moment van de opdracht.
4.2.   Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht
         worden ontleend. Algemene voorwaarden MassageWork artikel 4. lid 4.3. Indien
         opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt opdrachtnemer het recht om het aanbod
         binnen twee werkdagen na aanvaarding te herroepen.
4.3.   Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien opdrachtgever
         redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
         vergissing of verschrijving bevat.
4.4.   Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een
         gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.5.   Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden.
         De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
         tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
4.6.   Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige
         opdrachten.

Artikel 5. Bevestiging en aanvaarding van de opdracht
5.1.   Het definitieve aanbod bevat een gedetailleerde omschrijving van de door de opdracht
         nemer te verrichten werkzaamheden, waaronder de volledige kosten, de doelstelling, de
         aanpak, het toepassingsgebied en het begin- en eindtijdstip van de opdracht.
5.2.   De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtnemer het aanbod aanvaardt. De
         bevestiging van de overeenkomst geschiedt digitaal.
5.3.   Indien de opdrachtgever zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de
         overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden.
5.4.   De opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te
         wijzen.
5.5.   Opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door
         opdrachtnemer zijn bevestigd.
5.6.   Particuliere klanten kunnen met een cadeaubon en/of rittenkaart reserveren en betalen,
         mits wordt voldaan aan de voorwaarden conform aan artikel 21. lid 21.3. en 21.6.

Artikel 6. Wijziging van een opdracht of contract
6.1.   Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze
         schriftelijk door MassageWork zijn bevestigd.
6.2.   Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 5.3. slechts tussentijdse
         wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
6.3.   Bij een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die minimaal 1 jaar loopt vanaf de
         startdatum behoudt MassageWork zich het recht voor tarieven, dienstverlening en/of
         voorwaarden tussentijds te wijzigen. MassageWork zal de klant 2 maanden
         voor de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De klant wordt geacht met de
         wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij MassageWork binnen 10 werkdagen na
         de kennisgeving van het tegendeel bericht en het contract beëindigt
6.4.   Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van MassageWork om ten gevolge
         van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen.
         MassageWork is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen
         voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de klant
         door te berekenen.
   
Artikel 7. Duur van een opdracht of contract
7.1.   Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald wordt deze aangegaan voor de duur van de
         gekozen massage pilot, ingaande op de datum zoals vermeld in de overeenkomst of
         offerte. Indien de klant wil opzeggen voor de einddatum van de overeenkomst geldt een
         opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke
         opzegging van de klant.
7.2.   Na verloop van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend
         omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd en geldt eveneens een opzegtermijn
         van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van
         de Klant.
7.3.   Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, anders
         dan wijzigingen conform artikel 5.4. en/of zal MassageWork de klant tijdig 19.2.
         voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de
         betreffende overeenkomst doen toekomen. De klant wordt geacht met de wijzigingen te
         hebben ingestemd tenzij hij MassageWork binnen 10 werkdagen na de
         kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 8. Continuïteit van de dienstverlening
8.1.   De dienstverlening die MassageWork aan de klant zal leveren omvat de in de
         overeenkomst van offerte vernoemde diensten.
8.2.   In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de
         overeenkomst genoemde diensten, zal MassageWork alles in het werk stellen een
         vervanger te vinden zodat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijft. Indien dat op
         korte termijn niet lukt worden de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening
         gebracht.
8.3.   Opdrachtgever kan MassageWork niet verplichten om gedurende de contractuele
         periode dezelfde personen voor de te verrichten diensten in te zetten.
8.4 .  MassageWork kan werknemer gevraagd en ongevraagd adviseren een medicus te
         raadplegen.

Artikel 9. Afwijkingen van de algemene voorwaarden
9.1.   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze
         schriftelijk door MassageWork zijn bevestigd. Conform aan artikel 3. lid 3.2.
9.2.   In geval van één of meerdere bepalingen van deze algemene overeenkomst wordt
         afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
9.3.   Wanneer door MassageWork gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze
         algemene voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn
         toegestaan, laat zulks het recht van MassageWork op de directe en strikte naleving
         van de algemene voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien MassageWork
         één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt
         heef toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 10. Annulering
10.1. De dag waarop de schriftelijke, email annulering/uitstel onder vermelding van een geldige
         reden bij opdrachtnemer is ontvangen, geldt deze als annuleringsdatum.
10.2. Annulering van (een deel van) een opdracht dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor de
         afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door
         MassageWork 15% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren
         dienst(en) bij de opdrachtgever/klant in rekening gebracht van alle in deze door haar
         gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, inhuren van derden, provisie e.d.).
10.3. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is MassageWork gerechtigd de
         desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen
10.4. Indien opdrachtgever/klant de opdracht te laat annuleert of tussentijds beëindigt zal
         opdrachtnemer 50% van het totaalbedrag bij opdrachtgever in rekening brengen.
10.5. Particuliere klanten die de gemaakte massage afspraak in de praktijk, of bij een
         behandeling aan huis/op locatie niet nakomen, en/of te laat zijn voor hun afspraak,
         behoudt MassageWork het recht de volledige behandeling in rekening te brengen.
10.6. Particuliere klanten die een massage boeken in de praktijk of een massage aan huis/op
         locatie kunnen hun afspraak onder vermelding van een geldige reden minimaal 24 uur van
         te voren annuleren d.m.v. schriftelijk, email contact. De gereserveerde tijd voor de
         afspraak wordt dan niet in rekening gebracht.

Artikel 11. Uitvoering door derden
11.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft de
         opdrachtnemer het recht om werkzaamheden geheel door derden te laten verrichten.
11.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden van deze
         derden, noch voor directe, noch voor indirecte schade.
11.3. Bij de uitvoering van een massage opdracht op locatie door derden, die zijn ingehuurd door
         MassageWork  is het verboden om tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden foto's en  
         filmmatriaal te maken voor de promotie van een website en/of social media pagina van de
         ingehuurde masseur.

Artikel 12. Niet verschijnen van de klant of werknemer
12.1. MassageWork zal haar diensten verlenen volgens een door MassageWork
         aangeleverd behandelschema en afspraken agenda voor al haar opdrachtgevers en
         particulieren klanten. Dit kan zijn in de massage praktijk, bij de klant aan huis/op locatie of
         bij de uitvoering van bedrijfsmassages voor de werknemers. Bij verhindering, het niet
         reageren of niet verschijnen van de werknemer, relatie en/of klant is dit voor risico van de
         opdrachtgever/klant, conform artikel lid 10.2. en 10.6. tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 13. Verantwoordelijkheden opdrachtgever/klant
13.1. De opdrachtgever zal een geschikte ruimte van minimaal 3x3 meter voor de stoelmasseur
         en minimaal 4x3 meter voor de tafelmassage ter beschikking stellen om die diensten uit te
         kunnen voeren.
13.2. Het door de werkgever beschikbaar stellen van een contactpersoon voor MassageWork
         inzake het assisteren bij het opstellen van een behandelschema en het
         eventueel innen van eigen bijdragen door werknemers gedurende de contractperiode van
         de dienstverlening. De contactpersoon zal tevens zorg dragen voor een tijdige melding
         van veranderingen in het behandelschema.
13.3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat zowel de contactpersoon als de overige werknemers
         en eventuele derden voor wie de dienstverlening bedoeld is van de te leveren
         dienstverlening werkwijze en de duur van de overeenkomst op de hoogte zijn.
13.4. Particuliere klanten worden verzocht om tijdens de behandeling in de praktijk of bij een
         behandeling aan huis/op locatie de mobiele telefoon uit/of op de stille stand te zetten.
13.5. De opdrachtgever/klant dient de juiste informatie te verstrekken over alle zaken die van
         invloed kunnen zijn om een juiste en correcte behandeling te garanderen.
13.6. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet
         u dit beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit
         voorafgaand aan de behandeling te melden. De opdrachtgever/klant blijft verantwoordelijk
         voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. zijn of haar gezondheid.
13.7. De opdrachtgever/klant dient zich te houden aan de leveringsvoorwaarden en de
         betalingsvoorwaarden vermeld in artikel 2. lid 2.3.

Artikel 14. Acceptatie & deelname van behandeling
14.1. MassageWork, of een van de medewerkers die in de naam van opdrachtnemer een
         opdracht uitvoert behoudt zich het recht om opdrachtgever/klant te weigeren en kan ten
         alle tijden de toegang ontzeggen en de behandeling stoppen. Dit kan zijn in de massage
         praktijk, bij de klant aan huis/op locatie of bij de uitvoering van bedrijfsmassages, dit kan
         zonder opgaaf van reden. Mogelijke oorzaak kan zijn bij een contra indicatie tijdens een
         behandeling, maar ook ontoelaatbaar gedrag in welke vorm dan ook.
14.2. Alleen opdrachtgevers/klanten zonder zeer ernstige complicaties worden behandeld door
         MassageWork. Het is raadzaam om bij twijfel een (huis)arts, fysiotherapeut of
         specialist te raadplegen alvorens men een behandeling wenst te boeken.
14.3. MassageWork zal bij elke opdrachtnemer/klant een anamnese/dossier aanleggen
         middels een intakegesprek. Het dossier geeft een helder overzicht van de gezondheid en
         de behaalde resultaten van de massage behandelingen.

Artikel 15. Garanties
15.1. MassageWork kan geen garantie geven dat de opdrachtgever/klant daadwerkelijk
         van zijn/haar klachten afkomt tijdens de diensten die worden gegeven door de
         opdrachtnemer. MassageWork kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
15.2. MassageWork garandeert dat zij haar diensten zo goed mogelijk zal verlenen aan
         de opdrachtgever/klant indien aan de plichten van de opdrachtgever wordt gehouden.

Artikel 16. Klachten
16.1. De klacht van de opdrachtgever/klant dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch
         uiterlijk binnen 48 uur na constatering.
16.2. De Opdrachtgever/klant kan klachten schriftelijk indienen bij MassageWork, via het
         email adres. Er wordt getracht om de klacht binnen 14 dagen te verwerken.

Artikel 17. Dossierbeheer en inzagerecht
17.1. MassageWork houdt standaard van al haar klanten een anamnese/dossier bij om
         inzicht te verkrijgen in de resultaten van de behandelingen. Voor een werkgever kan deze
         effectmeting waardevol zijn m.b.t. het verzuim van de medewerkers.
17.2. In deze overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden gesteld om een
         anamnese/dossier bij te laten houden van de betrokken werknemers /klanten door
         opdrachtnemer. MassageWork zal, advies geven, daar waar dit zinvol wordt geacht
         en dit overeengekomen met de opdrachtgever.
17.3. Naast MassageWork heeft slechts de werknemer recht op inzage van dit dossier.
         De werkgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid
         daartoe ontleent middels een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende
         machtiging van de werknemer, dan wel aan de wettelijke regeling.

Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Bij het leveren of verlenen van diensten aan een opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich
         aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
18.2. MassageWork en masseurs die voor opdrachtnemer een opdracht uitvoeren zullen
         alle informatie van de klant betreffende het bedrijf, en alle overige relevante informatie,
         zoals de bedrijfsvoering en arbeidsomstandigheden die zij verkrijgt bij de uitvoering van
         haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.
18.3. MassageWork zal een geheimhoudingsverplichting, zoals beschreven in artikel 18
         lid 1, opleggen aan een ieder die voor haar bij de uitvoering van de diensten bij de
         opdrachtgever ingeschakeld zijn en of worden.

Artikel 19. Tarieven
19.1. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn
         gedurende de contractperiode geldig in die zin dat MassageWork met een termijn
         van 60 kalenderdagen eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of
         voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.
19.2. MassageWork behoudt zich het recht voor de tarieven na afloop of bij verlenging
         van de contractperiode te wijzigen. Indien dit het geval is zal MassageWork dit
         op haar website en schriftelijk aan klant kenbaar maken.
19.3. De tarieven voor massage behandelingen van particulieren opdrachtgevers/klanten
         dienen contant te worden voldaan in de praktijk. Bij behandelingen aan huis/op locatie dient
         de klant het volledige bedrag vooraf te betalen/over te maken op de rekening van
         MassageWork. Na ontvangst van het bedrag wordt een afspraak gemaakt.

Artikel 20. Facturering en betalingsvoorwaarden
20.1. Degene die de overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de
         overeenkomst voortvloeiende kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven bedragen
         in euro's, exclusief reiskostenvergoeding alsmede andere expliciet genoemde elementen.
         De tarieven voor particulieren zijn inclusief 21% BTW. Tevens is het mogelijk om te
         betalen via de rittenkaart of cadeaubon. De klant ontvangt op verzoek een factuur van de
         behandeling via de email voor de administratie of als declaratie voor de zorgverzekering.
         Voor bedrijven zijn de tarieven exclusief 21 % BTW.
20.2. Bedrijven dienen 25% van de factuur aan te betalen om de order te bevestigen bij
         eenmalige stoelmassage opdrachten op locatie. Dit moet uiterlijk 10 werkdagen voor de
         betreffende datum betaald zijn.
20.3. De in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer gemaakte onkosten, waaronder
         begrepen parkeer, reis en benzinekosten worden afzonderlijk in rekening gebracht
         voor opdrachten buiten Amsterdam en bedragen € 0,35 per kilometer. Voor de
         behandeling van particuliere cliënten aan huis/op locatie in Amsterdam zijn de reistijd,
         benzine en parkeerkosten in de prijs inbegrepen.
20.4. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien dagen, bij gebreke waarvan de
         opdrachtgever in verzuim is.
20.5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever, de opdrachtnemer
         achteraf te betalen. Particulieren klanten van opdrachtnemer dienen vooraf in de praktijk
         te betalen. Bij de massages aan huis/op locatie dient vooraf het totaal verschuldigde
         bedrag te zijn voldaan op de rekening van MassageWork, te Amsterdam.
20.6. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De verplichting
         van MassageWork tot het verlenen van diensten kan met ingang van de datum
         waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, terwijl de klant met
         ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
20.7. Opdrachtnemer stuurt na het verstrijken van die datum een aanmaning en geeft
         opdrachtgever de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze aanmaning
         te betalen. Als na het verstrijken van deze termijn nog steeds niet is betaald en
         opdrachtgever zich niet kan beroepen op overmacht, is opdrachtnemer gerechtigd rente
         in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
20.8. Indien de opdrachtgever na verzending van de aanmaning in gebreke blijft zal het
         verschuldigde bedrag om te betalen worden overgedragen en komen alle buitenrechtelijke 
         incassokosten voor rekening van de klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten,
         deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q.
         gebruikelijke tarieven.
20.9. Voor het geval naar het oordeel van MassageWork de financiële positie van de
         opdrachtgever/klant risico’s met zich mee brengt, is MassageWork gerechtigd om
         de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 21. Reclames en acties
21.1. Actieprijzen en aanbiedingen zijn alleen tijdens de vermelde actieperiode geldig.
21.2. Kortingen en acties zijn niet met elkaar te combineren.
21.3. Op elke cadeaubon/rittenkaart is een geldigheidsdatum en code vermeld. De bon is geldig
         tot 12 maanden na uitgifte hiervan. Cadeaubonnen en rittenkaarten zijn alleen geldig
         indien deze zijn voorzien van een geldige handtekening met code van MassageWork.
21.4. De cadeaubon en/of rittenkaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld. De
         cadeaubon dient in één keer besteed te worden.
21.5. Bij verlies van een cadeaubon of rittenkaart vervalt het recht op gemaakte afspraken.
21.6. De cadeaubon en rittenkaart zijn niet persoonsgebonden en zijn overdraagbaar aan
         derden, mits er wordt voldaan aan een handtekening op de cadeaubon en/of rittenkaart
         van de eigenaar/houder. De eigenaar/houder van de cadeaubon en/of rittenkaart verplicht
         zich om de naam van de nieuwe te behandelen klant waaraan de kaart wordt
         overgedragen ter controle te melden via een email bericht aan MassageWork. Bij een
         afspraak voor een behandeling, dient de kaart te worden overhandigd aan de masseur
         zodat deze kan worden afgetekend.

Artikel 22. Aansprakelijkheid
22.1. De aansprakelijkheid van MassageWork kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
         schade voortkomende uit haar dienstverlening. Deze is beperkt tot de schade die te
         beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of
         gebrekkige nakoming.
22.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade
         wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door
         bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Tevens is opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
         schade en/of letsel als gevolg van onjuiste, of met opzet verzwegen informatie op het
         intake formulier c.q. anamnese/dossier. De opdrachtgever maakt uit eigen vrije wil gebruik
         van de diensten van MassageWork en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden
         gesteld voor enige schade, welke dan ook, die uit deelneming aan massage en/of
         gebruikmakend van de diensten van MassageWork voortvloeien.
22.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van
         persoonlijke bezittingen.
22.4. De conclusies van opdrachtgever, op basis van de overeenkomst van opdracht, zijn
         onderhevig aan interpretatie en deze conclusies kunnen afwijken van andermans
         interpretatie. MassageWork is hiervoor op generlei wijze aansprakelijk voor.
22.5. De opdrachtgever vrijwaart MassageWork voor aanspraken van derden, waaronder
         begrepen de werknemers van de opdrachtgever.
         MassageWork is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of geheel niet nakomen
22.6. van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen en/of omstandigheden die niet
         aan MassageWork kunnen worden toegerekend.

Artikel 23. Overmacht
23.1. Onder overmacht wordt verstaan, die omstandigheid die de nakoming van de verbintenis
         verhinderen en die niet aan MassageWork toe te rekenen of te verwijten zijn.
23.2. In geval van overmacht zal MassageWork daarvan onverwijld mededeling doen
         aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft, na ontvangst van deze mededeling,
         gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de
         verplichting om van MassageWork af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde
         gedeelte van de opdracht.
23.3. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de ondernemer ontslaat     
         MassageWork van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn
         leverplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van
         kosten, schaden en interesten kan doen gelden. Het bepaalde in artikel 22. lid 6. is
         overeenkomstig van toepassing.
23.4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MassageWork opgeschort.
23.5. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan zijn partijen bevoegd
         de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 24. Tussentijdse ontbinding
24.1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en
         interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke
         ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:
     a. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar
         verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde
         termijn.
     b. ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of
         verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de  
         onderneming.
     c. de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht
         komen te verkeren.

Artikel 25. Beëindiging door MassageWork
25.1. MassageWork is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met
         onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen
         en op basis van deze algemene voorwaarden redelijkerwijs noodzakelijk acht.
25.2. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar
         verzuim te zijn: a. in geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet
         volledig of niet tijdig nakomt; b. bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf of
         zijn onderneming; c. bij liquidatie van zijn bedrijf.
25.3. MassageWork heeft in gevallen genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder
         sommatie en/of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel
         of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
         zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
25.4. Bij een beroep op dit artikel is het bepaalde in artikel 11. lid 1 overeenkomstig van toepassing.

Artikel 26. Toepasselijk recht
26.1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht. Bij
         opdrachten buiten Nederland zijn overeenkomstig de wetten van dat land van toepassing.
26.2. Onverminderd het recht van MassageWork, een geschil voor te leggen aan de
         volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie
         worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van MassageWork.
26.3. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
         Amsterdam onder nr. 58112561
Algemene voorwaarden MassageWork
• Al onze behandelingen zijn op afspraak. Bij telefonisch gemaakte afspraken wordt je  altijd terug gebeld om de afspraak te be- vestigen. Als je het antwoord apparaat krijgt houd dit in dat wij op dat moment aan het werk zijn. Spreek duidelijk uw naam en te- lefoon nummer in en je word zo snel moge- lijk terug gebeld. Via de mail krijgt je van ons de bevestiging van de door je  gemaakte af-  spraak met de datum en tijdstip. Maak via het contactformulier een afspraak.           
• Bij een tafelmassage op locatie dient er voldoende plaats te zijn voor het opzetten van de tafel. Een ruimte van 3x2.5 meter is voldoende.                                                   

• Bij de aangeboden acties gelden de voor- waarden die van toepassing zijn op dat mo- ment van de acties zoals omschreven.      
• Bij opdrachten op locatie wordt 0,25 per kilometer door berekend aan de klant. Bij particulieren die wij aan huis behandelen worden de kosten voor betaald parkeren doorberekend. Afhankelijk van het tarief wat op dat moment geld voor die lokatie. Parke- ren voor de deur bij onze praktijk is gratis.   
• Betalingen: Voor een behandeling aan huis dient contant te worden afgerekend. Op  je  verzoek wordt een factuur via de mail na- gestuurd voor uw administratie of als de- claratie voor je zorgverzekering. Bij beta- lingen op factuur is de betalingstermijn 14 dagen. Bij het niet voldoen, te laat of in ge- breke blijven van de betaling wordt er een- malig een herrinnering verstuurd via de post en de mail. Als de termijn van de herrin- nering wordt overschreden dan dragen wij dit over aan een incassobureau. De extra kosten hiervan zijn voor rekening van de klant.                                                                
• Als je bent verhinderd dient je dit minimaal 24 uur van te voren door te geven aan ons zodat wij de gereserveerde tijd niet in reke- ning hoeven te brengen.                       
• Nice Touch of een van haar werknemers die voor ons een opdracht uitvoert, kan en mag ten alle tijden de behandeling op elk moment stop zetten, Dit kan zijn bij een contra indicatie tijdens een behandeling of ontoelaatbaar gedrag in welke vorm dan ook.                                                               
• Alle behandelingen worden gegeven op ei- gen verantwoording van de opdrachtgever. Nice Touch is en kan op geen enkele ma- nier aansprakelijk worden gesteld voor scha-
de, verlies en/of letsel van de te behan- delende personen of hun bezittinggen.
• Nice Touch inhuren voor massage op- drachten zoals beurzen, evenementen of feesten is mogelijk vanaf minimaal 2 uur.      
• Bij een tafelmassage op locatie dient er voldoende plaats te zijn voor het opzetten van de tafel. Een ruimte van 3x2.5 meter is voldoende.                                                  
• Om een massage behandeling zo opti- maal mogelijk te ondergaan is het wenselijk  dat je van te voren doucht als je plaats neemt op de massagetafel. Tevens is het raadzaam om de verwarming aan te zetten voordat wij komen zodat het tijdens de behandeling een aangename temperatuur voor je is. Je wordt ten alle tijden bedekt met handoeken tijdens de massage. Wij werken discreet en respectvol.   


• Als je bent verhinderd dient je dit minimaal 24 uur van te voren door te geven aan ons zodat wij de gereserveerde tijd niet in rekening hoeven te brengen.                       
• Bij opdrachten op locatie wordt 0,25 per kilometer door berekend aan de klant. Bij particulieren die wij aan huis behandelen worden de kosten voor betaald parkeren doorberekend. Afhankelijk van het tarief wat op dat moment geld voor die lokatie. Parkeren bij onze praktijk is gratis.   
• Op de aangeboden massage aanbiedingen gelden de voorwaarden die van toepassing zijn voor de acties van dat moment.
• Bij een tafelmassage op locatie dient er voldoende plaats te zijn voor het opzetten van de massagetafel. Een ruimte van 3 x 3 meter is voldoende. De masseur moet de ruimte hebben om aan de massagetafel  te kunnen werken en er omheen kunnen lopen.      
• Nice Touch Massage is in te huren voor diverse opdrachten zoals feesten, beurzen en evenementen vanaf minimaal 2 uur.      
• Alle behandelingen worden gegeven op eigen verantwoording van de opdrachtgever. Nice Touch is en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en of letsel van de te behandelende personen of hun bezittinggen.
• Een werknemer van Nice Touch Massage die voor ons een opdracht uitvoert, kan en mag ten alle tijden de behandeling op elk moment stop zetten! Dit kan bij een contra indicatie zijn tijdens een behandeling of ontoelaatbaar gedrag in welke vorm dan ook.                                                               
• Om een massage behandeling zo optimaal mogelijk te ondergaan is het wenselijk dat je van te voren hebt gedoucht als je plaats neemt op de massagetafel. Tevens is het raadzaam om de verwarming aan te zetten voordat wij komen zodat het tijdens de behandeling een aangename temperatuur voor je is. Je wordt ten alle tijden bedekt met handoeken tijdens de massage. Nice Touch werkt respectvol en discreet. Uiteraard verwachten wij hetzelfde van onze klanten.
Algemene voorwaarden
Nice Touch Massage

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
KvK te Amsterdam
Door gebruik te maken van de diensten van Massagework gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden en gaan wij ervan uit dat de opdrachtgever/klant deze heeft gelezen.

H E A L T H           R E L A X  A T I O N           V I T A L I T Y


Jouw reactie is mijn visitekaartje